محلـی پویــا برای رشــد اســتارت‌آپ‌ها

رسالت مرکز کاج ایجاد فضای کاری مشترک و کارآفرینی اجتماعی است که پویا و در عین حال آرام باشد. سیاست این مرکز بهینه ساختن جریان توسعه کاری و فردی از طریق کاهش موانع پیش‌روست. در حال حاضر تعداد 5 تیم در این مرکز مستقر هستند و انتظار می‌رود تا سال آتی این تعداد به دو برابر برسد.

چشــم‌انـداز

مرکز کاج قصد دارد تا فضای کاری بهتری و با امکاناتی بیشتر ایجاد نموده و فعالیتهای کارآفرینی اجتماعی خود را نیز گسترده‌تر سازد.

بــا همــــکاری

کمیته امداد
وزارت فناوری اطلاعات و ارتباطات
شهرداری کرج