فـضـای کـاری آرام در مـرکـز شـهـر

مرکز کاج، محیطی پویا و با امکانات مناسب برای هر فردی که به دنبال تمرکز بر کار و رشد است.
انتقال تجربه و هم‌افزایی

تعامل تیم‌ها با هم در فضای صمیمی کاج سبب هم‌افزایی افراد می‌شود.

آمــوزش

هر فرد حرفه‌ای می‌تواند در راستای وظایف اجتماعی خود به دیگران آموزش دهد.

فضـای کـاری اشــتراکی

ما برای شما فضایی مهیا نموده‌ایم تا به حداکثر پویایی خود برسید.

از زبـان دیگـران دربـاره‌ی مـا بشنوید

بــا همــــکاری

کمیته امداد امام خمینی(ره)
وزارت فناوری اطلاعات و ارتباطات
شهرداری کرج